Projekt- och fastighetsutveckling
Vi hjälper dig!

Projekt från början till slut!

Det är svårt att få tiden att räcka till ibland oavsett om du står inför ett stort projekt eller behöver hjälp med att lösa en mindre uppgift. Just därför säljer vi på Sejla Consulting tid för att hjälpa dig när du behöver!

Vi på ”Sejla” är ett litet, lokalt konsultföretag som hjälper kommuner och exploatörer men även privata fastighetsägare och företag. Vi är specialiserade inom mark- och exploatering och hjälper till med projektledning och genomförandefrågor vid upprättande av detaljplan samt avtalsfrågor i samband med arrende, nyttjanderätter, servitut och köp eller försäljning av mark.

Vårt kontor ligger mellan Kungshamn och Väjern och vårt arbetsområde sträcker sig främst inom Bohuslän och Västra Götaland.

Tjänster

Sejla kan bland annat hjälpa er med tjänster inom:

Mark- exploateringstjänster

Projektledning

Vi hjälper till att leda ditt projekt från start till mål!

Planprocess samt genomförandefrågor

Att upprätta en ny detaljplan innebär mycket kontakter och möten med kommuner, myndigheter, plankonsulter med mera.

Vi kan hjälpa er med projektledning för att driva planarbetet framåt samt de genomförandefrågor som aktualiseras när planen vunnit laga kraft till exempel förhandlingar med fastighetsägare, kontakt med Lantmäteriet med mera.

Exploateringsavtal

Inför antagande av ny detaljplan krävs ofta exploateringsavtal. Avtalet reglerar genomförandefrågor som utbyggnad av infrastruktur, köp och försäljning av mark och övriga kostnadsfrågor som behöver regleras mellan parterna.

Vi på Sejla kan hjälpa till att granska avtalsförslag samt upprätta avtal.

Upprättande av avtal för arrende, nyttjanderätter, servitut samt köp och försäljning av mark och fastigheter

Som fastighetsägare behöver man ibland få tillgång till mer mark för att kunna genomföra sina projekt eller kanske är du en av dem som kan avstå ett område? Oavsett kan vi hjälpa till med upprättande av arrendeavtal, nyttjanderättsavtal, servitut samt upprätta avtal för köp och försäljning av mark oavsett om du planerar att bygga ut, göra en ny avloppsanläggning eller kanske rätta till dina fastighetsgränser.

Vi sköter såklart även kontakt med Lantmäteriet.

Markförhandling

Vi hjälper er att förhandla med markägare bland annat vid köp och försäljning av fastigheter.

Kontakter med kommuner och myndigheter

För att genomföra ett projekt krävs ibland svar från flera olika förvaltningar inom kommunen och även kontakt med myndigheter.

Det kan vara svårt o förstå vad de olika beskeden egentligen betyder, hur en kommun till exempel både kan svara ja och nej och hur man kommer vidare i processen.

Vi hjälper till med kontakter med berörda tjänstemän och hjälper dig att driva ditt ärende framåt.

Sejla Consulting projekt & fastighetsutveckling

Ödegården 15 • 456 44 Väjern

Välkommen att
kontakta oss!

0730-609 604 • [email protected]